آزمون شخصیت شناسی MBTI

1- در جواب دادن آن گزینه ای را که بیشتر مواقع در مورد شما صحیح هست انتخاب کنید نه آن چیزی که فکر می کنید بهتر است.
2- هیچ کدام از پاسخ‌ها بهتر یا بدتر نیستند.
3- اولین گزینه‌ای که به ذهنتان می‌رسد را انتخاب کنید.

[wp_quiz_pro id=”646″]